Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μετατάξεις
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.347/2016 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό του Δικαστικού Γραφείου Κέρκυρας, με τη μετάταξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.15, άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 6α του ν.4002/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35, παραγρ. 5 του ν.4024/2011

Πρόκειται για μία (1) θέση  μονίμου υπαλλήλου εκ των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού ή  ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ.

Πριν την υποβολή της αίτησης μετάταξης συνιστάται όπως οι υποψήφιοι επισκεφθούν το ως άνω Δικαστικό Γραφείο, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά από τους υπηρετούντες σε αυτό Λειτουργούς του ΝΣΚ, σχετικά με το περιεχόμενο των καθηκόντων, τα οποία αφορούν την πλήρη γραμματειακή κάλυψη του Γραφείου.

Οι υποψήφιοι  θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον πέντε  (5) έτη υπηρεσίας από το διορισμό η προηγούμενη μετάταξη και  να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, για τον οποίο αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Διοικητικού & Λειτουργικής Υποστήριξης – Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (Ταχ. Δ/νση Ακαδημίας 68, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ) εντός αποκλειστικής προθεσμίας,  που αρχίζει  την 1-11-2016 και λήγει την 21-11-2016,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση  μετάταξης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) για την πιστότητα του περιεχομένου του
  • αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Επίσης απαιτείται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:

α) Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και το είδος των καθηκόντων που άσκησαν σ΄ αυτά, εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση