Εκχιονιστικά μηχανήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Ασφαλιστική Εταιρία, της ασφάλισης των επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Ασφαλιστική Εταιρία, της ασφάλισης των επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Ασφαλιστική Εταιρία, της ασφάλισης των επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3.Το Ν. 4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4.Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ύστερα από τις αρ. 203027/28-12-2016 (ΦΕΚ 4329/Β΄2016) και 6269/17-01-2017 (ΦΕΚ 273/Β΄2017) αποφάσεις.

5.Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

7. Το αριθ. πρωτ. 146168/2156/8-8-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ003544745.

8. Το αριθ. πρωτ. 149367/12599/14-8-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας δαπάνης ποσού 7.000,00 €.

9.Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 2583/21-8-2018 (με ΑΔΑ: 6Β3Φ7ΛΨ-ΣΗΦ) για έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ ποσού 7.000,00 €.

10. Την με αριθμ. Α/Α 3526 με αριθ. πρωτ. 155137/13014/27-8-2018 και ΑΔΑ: 73ΑΞ7ΛΨ-ΔΥΞ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

11. To εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003622821.

12. Τον Ν. 489/76 άρθρο 3 παρ. 3 (ΦΕΚ 331/Α/76), περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 (ΦΕΚ 110/Α/86).

13. Τις ανάγκες για άμεση ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το χρονικό διάστημα 2018-2019, προϋπολογισμού 7.000,00 €.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε Ασφαλιστική εταιρία της ασφάλισης των οχημάτων και των μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για τις υποχρεωτικές καλύψεις ασφάλισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς οδικής βοήθειας και θραύσης κρυστάλλων των επιβατικών αυτοκινήτων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των   7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0899.01 οικονομικού έτους 2018.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Τα υπό ασφάλιση αυτοκίνητα και μηχανήματα περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η διάρκεια ασφάλισης των οχημάτων θα είναι ενός (1) έτους, αρχόμενου από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός έως δύο μηνών με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής.

 

Πατήστε εδώ