Διοικητήριο ΖΕΠ

Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 14/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 132867)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

για την

«Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5049251 του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός: 328.200,00 € προ ΦΠΑ (406.698,00 € με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο: Προμήθεια αγαθών και παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών βαθμονόμησης εξοπλισμού

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία εξοπλισμού:

11μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Βαθμονόμηση, συντήρηση, τεχνική στήριξη και προμήθεια αναλωσίμων: Από την ημερομηνία τοποθέτησης – παραλαβής εξοπλισμού έως και τις 30-11-2023 (το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο)

Τόπος Παράδοσης Αγαθών:

Π.Ε. Γρεβενών

Π.Ε. Καστοριάς

Π.Ε. Κοζάνης

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα:

  • ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄36), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από τη διεύθυνση https://www.pdm.gov.gr.

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη (σε μορφή pdf)

diakyrixi-14-2021-promitheia-kai-egkatastasi-3-stathmon-parakoloythisis

Το φύλλο συμμόρφωσης (σε μορφή docx) και

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (σε μορφή docx)