Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου

Χιονοδείκτες

Δημοσίευση Περίληψη καθώς και Διακήρυξης του αριθμ. 7/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου», προϋπολογισμού 121.892 ευρώ με ΦΠΑ.

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467350279, ΦΑΞ: 2467350353, E-mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr
 2. Αριθμός Προκήρυξης: 7/2021, Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 140548
 3. Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 4. Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση- CPV : 42418290-8, – CPV : 45234250-3
 5. Τίτλος και περιγραφή: Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους ανελκυστήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου.
 6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 121.890,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
 7. Διάρκειας σύμβασης: Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 8. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.
 9. Υποβολή προσφορών: Για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου της Διακήρυξης.
 10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.
 12. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: www.promitheus.gov.gr
 13. Τόπος διάθεσης εννράφων διανωνισμού – υποβολής έντυπων δικαιολονητικών προσφορών:

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Δ/κού Οικ/κού, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος 4 και 5 γραφείο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Πουρσανίδου Καλλιόπη Τηλ.: 2467350279,

ΦΑΞ:2467350353, Πληροφορίες για τη μελέτη: Δόλλας Χαράλαμπος – Κασκίτσης Θεόδωρος

Τηλ: 2467350226 και 50337 και μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε.Καστοριάς https://kastoria.pdm.gov.gr .

14. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/10/2021 και ώρα 12,00 μ.μ.
 1. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 29/10/2021 και ώρα 23,59 μ.μ.
 2. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 04/11/2021 και ώρα 09,00 π.μ.
 3. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών (12) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή στη διαδικασία.
 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 6. Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής
 7. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί Προμηθειών.
 8. Υποβολή προσφυνών-αρμόδιος φορέας νια τις διαδικασίες προσφυγής : Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), τηλ: 2132141216, fax:2132l4l229, aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr.
 9. Γλώσσας προσφοράς: Ελληνική.
 10. Η προκήρυξη εστάλη ηλεκτρονικά στις 11/10/2021 για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσωρινός αριθμός 2021-138992)
 11. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  – ΠΕ Καστοριάς.

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Κασαπίδης Γεώρνιος

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την υπ΄αριθμ. 7/2021 Διακήρυξη