Προκήρυξη για την Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας

Το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΒΟΪΟ», έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 13 του Καταστατικού του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ
  Σύμφωνα με τα οποίο, ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:
  α)  Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Μηχανικού, Οικονομολόγου, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικού
  β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο.
  Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται αυτή διαφορετικά από διατάξεις νόμου, καθορίζονται από την απόφαση υπ. αριθ. 3/2024 του Δ.Σ
 1. Την απόφαση υπ. αριθ. 3/2024  του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή.
 2. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ με το σύστημα της επιλογής.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της Θέσης του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) στα Γραφεία του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 14.03.2024 και ώρα 15:00 μμ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδίκευσης Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Μηχανικού, Οικονομολόγου, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικού
 • Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής  σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή αγροτικής οικονομίας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε θέματα ωρίμανσης, διαχείρισης και υποστήριξης υπηρεσιών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, καθώς και σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και πιο συγκεκριμένα προγραμμάτων MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Accessκ.α.)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και καλή γνώση της ιταλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Άριστη ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, καθώς και ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων

Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ, το οποίο θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων δυνάμενο να καλέσει αυτούς σε ειδική συνεδρίαση του για την παροχή διευκρινήσεων και πληρέστερη  ενημέρωση.

Η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ, η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με την σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί.

Η αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο/η ενδιαφερόμενος/η σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης πρόσληψης, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της εταιρείας (Δημαρχείο Δήμου Βοΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, Σιάτιστα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24653 50146 και 24653 50106 από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ

Ζευκλής Χρήστος

 

Συνημμένα:

 

Η Προκήρυξη για την Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας (pdf)

 

Για την Π.Δ.Μ.

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας