Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης 23/2016 (ΑΔΑ: 62877ΛΨ-Ψ7Ν)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας  είκοσι πέντε  (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 3/8/2016    και  ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι:  3/8/2016   και ώρα 11 .00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 25 kgr (συνολικά 1000 δοχεία) και θα χρησιμοποιηθεί για την επούλωση λάκκων σε τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία εκτελέστηκαν ασφαλτικές εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος , για την άμεση , προσωρινή, αποκατάσταση των βλαβών που εμφανίζονται.

Στην  προσφορά να περιλαμβάνεται και η μεταφορά της προμήθειας, στο εργοτάξιο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΜ (έδρα).

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας  η  χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  90 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193  fax: 2461047209, e-mail:e.orologa@pdm.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη στο  Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος