Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/18-7-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/18-7-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

1293/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS) ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ της Π.Δ.Μ.

1294/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1295/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ, Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΙΛΩΤΕΙΑ 2016» της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε.ΜΑ.Σ. «ΘΥΕΛΛΑ» ΦΙΛΩΤΑ στις 22-7-2016 ΕΩΣ 26-7-2016

1296/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 14η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1297/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 14η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1298/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1299/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ μΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΤΟ 1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1300/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ «4ΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

1301/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση καθαρισμός γεωφράγματος Αμυγδαλιών» προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1302/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού» προϋπολογισμού 104.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1303/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συμπληρωματική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς», για το οικονομικό έτος 2016

1304/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής 9ου λογαριασμού μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς

1305/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης

1306/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΡΒΧ στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ

1307/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016, καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017

1308/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του διαγωνισμού της ετήσιας ασφάλισης των επιβατικών οχημάτων και των οχημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας

1309/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ, Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 06/07/2016 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 9.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 8.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 5.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 500 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1310/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 175.750,14 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017

1311/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1312/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1313/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των Παραθαλάσσιων Κατασκηνώσεων της Στέγης του Παιδιού «ο Άγιος Στυλιανός» Π.Ε. Κοζάνης

1314/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Γαλατινής

1315/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1316/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1317/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 1ου Ετήσιου Πανελλήνιου ανταμώματος Σαρακατσαναίων του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Δυτικής Μακεδονίας «Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ» στη Βίγλα Πισοδερίου Φλώρινας

1318/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. «ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ» Τροπαιούχου στον Τροπαιούχο

1319/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή των αποδήμων του Μ.Ε.Α. Συλλόγου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ»

1320/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 6ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου – Μεσονησίου

1321/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροδώνα «ΓΚΙΟΥΛΕΝΤΖΑ» στο Ροδώνα

1322/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1323/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1324/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

1325/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς

1326/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα Διακρατικών Προγραμμάτων κας Κούσκουρα Αμαλίας

1327/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής δωρεάς από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. για την εκτέλεση αποκλειστικά έργων της Π.Ε. Φλώρινας

1328/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για περιπτώσεις θανάτωσης ζώων για Τρομώδη νόσο των προβάτων και Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών

1329/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ 10.000,00 €
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016

1330/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χριστοφορίδη Γεώργιου

1331/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Νο 15/16 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρίας ΤΕΪΛΟΡΣ Συμβουλευτική Βιομηχανική Ε.Π.Ε. στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με την αριθ. 1190/12-1-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την προμήθεια «Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια σήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»

1332/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο «Το Απόζαρι» Π.Ε. Καστοριάς

1333/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές στις εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Η Πρόοδος»

1334/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ 700,00 €Α

 

ΚΟΖΑΝΗ 21/07/2016

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/18-7-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/18-7-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/18-7-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας