Διαγωνισμός

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ 50100

Αριθμός Διακήρυξης 19/2016 (ΑΔΑ: ΡΓ8Β7ΛΨ-1ΜΞ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας   διενεργεί Πρόχειρο  Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της  μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   με αρ. διακήρυξης 19/2016.

Ο προϋπολογισμός είναι 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 3/8/2016  και  ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι:  3/8/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 161,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης: η  χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  90 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193  fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη  στο  Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος 

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη 19/2016 για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: ΡΓ8Β7ΛΨ-1ΜΞ)

 

 


 

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ 50100

Αριθμός Διακήρυξης 19/2016 (ΑΔΑ: ΡΓ8Β7ΛΨ-1ΜΞ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας   διενεργεί Πρόχειρο  Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της  μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   με αρ. διακήρυξης 19/2016.

Ο προϋπολογισμός είναι 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 3/8/2016  και  ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι:  3/8/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 161,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης: η  χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  90 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193  fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη  στο  Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.