Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/25-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/25-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/25-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 36/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

α. Έγκριση όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ)ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»

β. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σε συνέχεια της με Α.Π 64834/15-11-2018 σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών

γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της Προγραμματική Σύμβασης

δ. Ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

37/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

38/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην ΠΔΜ
4. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Παραχώρηση Αίθουσας σε Υποψηφίους Συνδυασμούς 

39/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρησης της αίθουσας Πέτρος Σούλης που βρίσκεται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Γρεβενών σε αιτούντες (πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης) υποψήφιους συνδυασμούς
5. Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσληψη Δύο Κτηνιάτρων με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

40/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη δύο κτηνιάτρων με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην ΠΔΜ
6. Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η 2019).

41/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η 2019)

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Διάρκειας της  Προγραμματικής Σύμβασης για το Έργο «Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την Ένταξη των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων».

42/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συνδιοργάνωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2019 στην ΠΕ Γρεβενών.

43/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων 2019 στην ΠΕ Γρεβενών

9.

Ημερήσιας Διάταξης

29η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

44/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 29η Εισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή Πρότασης Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., με Θέμα «Μελέτες για την Προστασία και Εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Μελέτες, Τεύχη Δημοπράτησης και Σύνταξη Φακέλων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών για την Ολοκλήρωση της Ωρίμανσης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Λεκάνης Απορροής της Λίμνης Καστοριάς)».

45/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Ποντιακού Πολιτιστικού Προϊόντος με Πανελλαδική και Παμποντιακή Εμβέλεια: Η Στέγη Χώρος Φιλοξενίας ενός Νέου Οράματος».

46/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ για το εν λόγω έργο
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου Αιτήματος Έγκρισης Φραγμάτων Νομού Κοζάνης από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (Α’ Στάδιο)».

47/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ για το εν λόγω έργο

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» Προϋπολογισμού: 21.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

48/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ)» Προϋπολογισμού: 47.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

49/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

50/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1/2019 του πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000

 

Κοζάνη 4/3/2019 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος