Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 47/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς για τη  Σύνταξη Μελέτης και Εκτέλεση του Έργου : Αποκατάσταση Οδού Πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης

48/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
3. Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το Έτος 2018 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς

49/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του ΤΕΟ
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

50/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα έργων  που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως Ακινήτου

51/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακίνητου
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Δημοπράτησης του Έργου: «Αποκαταστάσεις και Καθαρισμοί στην Περιοχή του Φράγματος Βράχου»

52/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης δημοπράτησης του έργου

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων της Π.Ε. Καστοριάς που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ & ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»

53/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων της Π.Ε. Καστοριάς που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

54/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με το Ακρωνύμιο finMED και Κωδικό 2868 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean 2014-2020

55/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη  συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με το ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Mediterranean 2014-2020
10. Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο “BIOECOnomy Research Driven Innovation” με το Ακρωνύμιο BIOECO RDI και Project No 605, το οποίο υλοποιείται στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Καινοτόμος και Ευφυής Περιφέρεια.

56/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο “BIOECOnomy Research Driven Innovation” με το ακρωνύμιο BIOECO RDI και Project No 605, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ADRION, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Καινοτόμος και Ευφυής Περιφέρεια.
11. Ημερήσιας Διάταξης

Βράβευση Καλύτερης Πρότασης-Σχεδίασης Διαγωνισμού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Πινακίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στα Όρια της Π.Ε. Κοζάνης.

57/18 Αναβάλλεται

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

58/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».
13. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

59/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241

60/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

61/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 70.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

62/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
17. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Επισκευή Φωταγώγησης Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 52.300,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

63/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
18. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 42.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

64/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
19. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε.  Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 70.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

65/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 450.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

66/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

21.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Νέου Έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ» Προϋπολογισμού 40.000,00 €

67/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
22. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Νέου Έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ» Προϋπολογισμού 35.000,00 €

68/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
23. Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

69/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη 20/3/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος