Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/23-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/23-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/23-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

2791/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση πρόσβασης στην Ε.Ε.Λ. Βελβεντού

2792/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της μεταφοράς μίας μαθήτριας νηπίου από τον Τροπαιούχο προς το ΕΕΕΚ Φλώρινας και καταβολής του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α

2793/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση συγκρότησης  τριμελούς Επιτροπής   πιστοποίησης  βλαβών και γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα επισκευής και   συντήρησης των επιβατικών   οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

2794/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Πρακτικού Νο 2/13-12-2019 Αγόνου Δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου για την περίοδο 2019-2020

2795/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων ΣΤΗΝ 59η συνεδρίαση της Ο.Ε.

2796/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – Διάθεση πίστωσης

2797/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην διεθνή τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ 2019 Μόσχα

2798/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού No 32/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού με αριθμ. 10/2019 και Α.Π.: 195706/06-12-2019 για την Προμήθεια Υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου – φορτηγά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2799/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Συγκρότηση Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών  Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων και δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2020

2800/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου», προϋπολογισμού: 74.400,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

2801/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019», προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000,00 € #

2802/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε.  Φλώρινας 2019»,  Προϋπολογισμού δαπάνης #65.000.00 €#

2803/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς

2804/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020

2805/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο – Μποδοσάκειο

2806/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για δικαστικά

2807/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραίτησης από ένδικα μέσα και ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης‘

2808/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά πλειοψηφια
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2809/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των υπηρεσιών  μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ

2810/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης Τροποποίησης της 2459/5-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΕ87ΛΨ-Μ7Ν) περί τροποποίησης των συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 5/2018 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020

2811/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης Τροποποίησης της 2458/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΒΑ7ΛΨ-Α0Α) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018

2812/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών Οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Βλάστης»

2813/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την Ομοσπονδία χειροσφαίρισης Ελλάδος των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Αντρών

2814/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»

2815/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24/2019

2816/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 24/12/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ