Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/30-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/30-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/30-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης εθνικού/ επετειακού/ πολιτιστικού χαρακτήρα «1821-2021:200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

1832/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000€ για την εγγραφή Υπηρεσιακών Οχημάτων στην Υπηρεσία EGNATIAPASS »

1833/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

1834/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1835/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εθνικού Κέντρου ΕΡΕΥΝΑΣ & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) για την Υλοποίηση, μέσω εξειδικευμένης  τεχνικής υποστήριξης, του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Καστοριάς α) Αλιάκμονα β) Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς και γ) Κορεστείων», αρχικού προϋπολογισμού 286.500,00 ευρώ

1836/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
6

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του Αργείτικου Καρναβαλιού

1837/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

45η ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

1838/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Νέας συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης της ΣΑΜΠ 041, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής : 76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1839/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού του   «Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για το Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα)»  για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης

1840/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού  του  «Δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  15/21 »

1841/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: Προμήθεια  Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης, για τα έτη 2022-2023, των Υπηρεσιών της  Π.Ε.Καστοριάς, Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ : 259.324,00 € (Κωδικοί CPV: Α)  09135100-5 – Πετρέλαιο θέρμανσης, Β) 09134200-9 – Πετρέλαιο ντίζελ Γ) 09132100-4 – Αμόλυβδη βενζίνη)

1842/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού Νο 41 Διαπραγμάτευσης της 26-11-2021 για την ανάθεση δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και των αναδόχων αυτής

1843/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης και τροποποίησης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1844/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1845/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης-τροποποίησης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1846/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων-τροποποιήσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΣΥΝ. Π.Ε» με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ 4, ΑΦΜ : 998167576 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1847/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης-τροποποίησης της τροποποιημένης σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020» χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της  ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563104 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1848/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης-τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε  που  εδρεύει στην 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ με Α.Φ.Μ.: 095151600 και Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1849/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης-τροποποίησης Αδιάθετων δρομολογίων της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα τη ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, με ΑΦΜ : 996877068 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1850/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης-τροποποίησης Αδιάθετων δρομολογίων της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1851/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης-τροποποίησης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1852/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1853/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»  με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1854/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,   της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  με έδρα τη ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 996877068 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1855/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563104 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1856/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1857/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, του ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ,  με έδρα την Πτολεμαΐδα, ΑΦΜ : 054435098, ΔΟΥ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022 Π.Ε. Κοζάνης

1858/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»  με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

         1859//21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, της Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με έδρα την Κοζάνη, ΑΦΜ: 093317110, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1860/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων των δρομολογίων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, του   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ», με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ, Α.Φ.Μ: 999154044 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1861/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Αδιάθετων δρομολογίων της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1862/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας

1863/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2020-2021 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2022

1864/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1865/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2021

1866/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αναστολή Διαδικασίας Δημοπράτησης προμήθειας τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπα) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Π.Ε Κοζάνης

1867/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας MIS 5049251»

1868/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μεταφορά  αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της Π.Ε. Καστοριάς

1869/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1870/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση σύμβασης «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε.» 

1871/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης από 01/01/2022 έως 30/06/2022  «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) της Π.Ε. Γρεβενών» και της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί»

1872/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια σταθμών παρακολούθησης κατάστασης οδοστρώματος»

1873/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

1874/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1875/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1876/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1877/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1878/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1879/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1880/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1881/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1882/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1883/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 73,16€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ανανέωση λογισμικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

1884/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά παράβολο και δικαστική δαπάνη

1885/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών εμπρόθεσμων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

1886/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1887/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1888/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου

1889/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 30/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ