Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/23-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/23-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/23-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παρατάσεων – τροποποιήσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών για το σχολικό έτος 2021 – 2022

1783/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ αφορά αντικατάσταση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κ3 Αρδασσας από το πρόγραμμα ΚΑΠ λειτουργικά  της ΠΕ Κοζάνης, ΚΑΕ 9781 Ε.Φ.072.  

1784/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας»

1785/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαδικασίας Ανταλλαγής Εμπειριών, Διαχείρισης και Επικοινωνίας των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου  REGIO-MOB (5th Call Interreg Europe», προϋπολογισμού 10.371,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

1786/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Στοχοθεσία Προϋπολογισμού έτους 2022

1787/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά την με αρ. πρωτ. 1992/04-11-2021 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»

1788/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ τρίμηνο 2021

1789/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής Δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς

1790/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας ειδών για τον ηλεκτροφωτισμό της Γέφυρας Ρυμνίου

1791/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 28η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

1792/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1793/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1517/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί:

α) ΕΓΚΡΙΣΗΣ υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και

 β) ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης

1794/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πρακτικών Ι και ΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ

1795/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1796/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαρισμού και υγιεινής για τη στήριξη της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης, της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης, του ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ορίΖωντας», της Στέγης Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός» και του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Ο Καλός Σαμαρείτης»

1797/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ενίσχυση απόρων παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1798/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης περί μη άσκησης Έφεσης κατά της αρ. 373/2021 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

1799/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου  Α.Π.Ε. και  1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», αναδόχου Οδομπετόν Α.Τ.Ε.»

1800/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης 3, για το έτος 2021, του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

1801/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης και  δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού  στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Αργους Ορεστικού » Προϋπολογισμός: 200.000,00€

1802/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022

1803/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση των αποφάσεων 1290/21, 1345/2021, 1346/2021 και 1402/2021 της οικονομικής επιτροπής

1804/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1805/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1806/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1807/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1808/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 63.000,00€ για «Υπηρεσίες φύλαξης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας», για τα έτη 2022-2023

1809/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1810/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1811/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1812/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1813/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1814/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1815/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 40 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Ένωσης οικονομικών φορέων του αριθ. 7/157903/18-10-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την  «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας»

1816/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» ήτοι από 1-1-2022 έως 30-06-2023, και των όρων της διακήρυξης

1817/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1818/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018»

1819/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας»

1820/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»

1821/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο.11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

1822/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης»

1823/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1824/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Τροποποίησης-Μετάθεσης της αριθμ. 105606/12-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008910214) σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης πιλοτικής πρόσοψης της ΠΕ Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-n-Harvest » συμβατικού τιμήματος 187.860,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1825/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την   «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022» προϋπολογισμού 155.940,00 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)

1826/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πολυετούς υποχρέωσης και της σχετικής δαπάνης από 1-1-2022 έως 31-12-2023, για την αποζημίωση του Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

1827/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη του Διοικητηρίου Γρεβενών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό τον έλεγχο των εισερχομένων ώστε να αποτραπεί η διάδοση του Κορωνοϊού COVID-19»

1828/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών

1829/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών

1830/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την στήριξη των Φιλανθρωπικών δράσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

1831/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ