Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/25-4-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/25-4-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/25-4-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο.11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

595/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

596/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

597/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της υπ’αριθμ. 572/2023 Απόφασης της Ο.Ε. και έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

598/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

599/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2023»

600/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 22η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Ο.Ε.

601/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς» Προϋπολογισμού 3.800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

602/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10Η/2023 

603/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια  των   Διαγωνισμών: Α) Προμήθειας Τροχοφόρου Υδραυλικού Καταστροφέα & Β) Προμήθειας χλοοκοπτικού βραχίονα για  πολυμηχάνημα της ΔΤΥ αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

604/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο

605/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

606/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την έκδοση βιβλίων «Η Μικρασιατική καταστροφή μέσα από 24 γράμματα» του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης  από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

607/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την: α) Προμήθεια – εγκατάσταση και ετήσια συνδρομή του συστήματος διαχείρισης στόλου (GPS-Καθοδήγηση Στόλου μηχανημάτων έργου και υπηρεσιακών οχημάτων) τριάντα επτά (37) Οχημάτων και β) Προμήθεια εξοπλισμού της Αίθουσας Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

608/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2023 Π.Ε. Γρεβενών

609/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

610/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

611/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων εκτός έδρας των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στην 14η/20-04-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

612/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στη 14η/20-4-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

613/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 25/4/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ