Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

2477/19  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράταση της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

2478/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράταση της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

2479/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

2480/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας και όρων Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού  για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2020 – 2021, προϋπολογισμού 160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2481/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ και της πρόεδρου του π.σ. στην 24η συνεδρίαση  του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

2482/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων στην 24η συνεδρίαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

2483/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων ΣΤΗΝ 51η συνεδρίαση της Ο.Ε.

2484/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠ.ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

2485/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 1732/19 απόφαση Έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – διευθέτηση ρέματος στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης  # 31.000,00 €#

2486/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 €#

2487/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση», προϋπολογισμού δαπάνης #120.000,00 €# 

2488/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:
«Έργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση»

2489/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποστολή 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 “Βεύη – Κέλλη” Π.Ε. Φλώρινας»  

2490/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράταση της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

2491/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

2492/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διαπραγμάτευσης δρομολογίου για τη μεταφορά ενός νηπίου  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από τις 5ες Εργατικές Κατοικίες Φλώρινας προς το 4ο  Νηπιαγωγείο και το 4ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2019-20

2493/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της μεταφοράς ενός νηπίου από το Βροντερό προς το Νηπιαγωγείο Αγίου Γερμανού και καταβολής του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α.

2494/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

2495/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού δρόμου προς Γράμμο

2496/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για δαπάνη επισκευής  των  1. διαμορφωτήρα  KOMATSU D 85A-12(KY 6230) & 2. CATERPILAR ME 7483 της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Κοζάνης

2497/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

2498/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2499/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2500/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2501/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2502/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2503/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2504/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2505/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Μεταφορά προς καταστροφή ζώντων ζώων και θανάτωση/καταστροφή ζώων», προϋπολογισμού 23.436,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών

2506/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού

2507/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την  μίσθωση λεωφορείου μεταφοράς νεαρών αθλητών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας της Π.Ε. Γρεβενών

2508/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2019

2509/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2510/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2511/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας

2512/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας

2513/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης  σχολικού έτους 2019-2020  με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία σχολικών μονάδων   Δήμου Εορδαίας   

2514/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2515/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της αριθμ. 1862/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

2516/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου

2517/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2518/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης, για την εκτύπωση της ποιητικής ανθολογίας μαθητών και μαθητριών της Π.Ε. Κοζάνης

2519/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΜΑΚΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟ 1944» Προϋπολογισμού 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

2520/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 12.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

2521/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την διοργάνωση της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Επίσημη τοποθέτηση του βιβλίου “ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ” στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών»

2522/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού I του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4, από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2523/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2524/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 12/11/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ