Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-2-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-2-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-2-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/21-2-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 17/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην Έδρα του Δήμου Άργους Ορεστικού

18/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Άργους Ορεστικού
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 4/18 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

19/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 4/18 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
4. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Νέου Έργου Αποκατάσταση – Διαχείριση του Αποστραγγιστικού Δικτύου του Τέως Έλους Χειμαδίτιδας» Προϋπολογισμού 1.810.400,00 €

20/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) για την Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο Πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020

21/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος (Ε.Δ.Π.) για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020
6. Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η 2018)

22/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η 2018)
7. Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (4η 2018)

23/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (4η 2018)
8. Ημερήσιας Διάταξης

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το Έτος 2018

24/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2018
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΙΑΔΥΜΑ-ΚΕΠΕ-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Έργο/Δραστηριότητα «Εργαστηριακές Αναλύσεις και Αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στους Χώρους Διαχείρισης Αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»

25/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
10. Ημερήσιας Διάταξης

25η Έγκριση Εισήγησης Έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016

26/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 25η έγκριση εισήγησης έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης του Προγράμματος Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters (Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές). J-CROSS

27/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  έγκριση υλοποίησης του προγράμματος Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters (Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές). J-CROSS
12. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ. 0)   του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

28/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ. 0)   του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018
13. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Τόκους Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

29/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από τόκους παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018
14. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

30/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

31/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση  του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από 4ου Ε.Α.Π.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

32/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση  του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από 4ου Ε.Α.Π.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

33/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ετήσιο π πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Νέα Έργα Έτους 2018

34/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Νέα Έργα έτους 2018
19. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης Νέων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών

35/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών
20. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Αντικείμενο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΚΡΙΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

36/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

21.

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για Ανταλλαγή Αγροτεμαχίων Ιδιωτών που βρίσκονται στη Νέα Θέση του Οικισμού Ποντοκώμης με Οικόπεδα Πολεοδομημένα

37/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανταλλαγή αγροτεμαχίων ιδιωτών που βρίσκονται στη νέα θέση του οικισμού Ποντοκώμης με οικόπεδα πολεοδομημένα
22. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για τη Διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

38/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για τη διέλευση του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης
23. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2018 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

39/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση – τροποποίηση 0/2018 του πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
24. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  Πίνακα  Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2018

40/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2018

25.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2018 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»

41/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση – τροποποίηση 0/2018 του πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»
26. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Χώρου , Κατασκευή Παιδικής Χαράς και Γηπέδου 5Χ5 & Τέννις  στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (Β¨φάση)» (με Προϋπολογισμό 90.000,00 €)

42/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
27. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 135.000,00 €) 

43/18 Αποσύρεται
28. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Χώρων Κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Βεύης» (με Προϋπολογισμό 20.000,00 €)

44/18 Αποσύρεται
29. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Τ.Κ. Βεύης» (με Προϋπολογισμό 65.000,00 €)

45/18 Αποσύρεται

Κοζάνη 28/2/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος