Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/14-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/14-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/14-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη πόφασης περί Αποδοχής Χαρακτηρισμού και Ανάληψης Ευθύνης συντήρησης δημόσιου έργου, από την Π.Δ.Μ., με τίτλο «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης –  Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου» και πιο συγκεκριμένα του έργου: «ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΕΗ Α.Ε.», που εκτελέσθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε αντικατάσταση τμήματος της παλαιάς Εθνικής οδού λόγω επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

16/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή του χαρακτηρισμού ως δευτερεύων Εθνικό Οδικό Δίκτυο και την ανάληψη της ευθύνης συντήρησης του δημόσιου έργου με τίτλο «Δεύτερη (2η) Παραλλαγή της Παλαιάς Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε.», από την Π.Δ.Μ., λόγω επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς-Σ.Σ. Κομάνου.

2.   

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης           

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».

17/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Υποβολή Πρότασης Ένταξης.
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2020.

18/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση των εγκαταστάσεων πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης.

19/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση των εγκαταστάσεων πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Λύση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

20/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη λύση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρωτογενούς Τομέα για τη Δυτική Μακεδονία.

21/20 Ενημέρωση  σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Πρωτογενούς Τομέα για τη Δυτική Μακεδονία.
7.      Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2η 2020).

22/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση τη 2η/2020 τροποποίηση του Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2η 2020).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η 2020).

23/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση την 3η/2020 τροποποίηση του Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η/2020).
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

24/20 Αναβάλλεται

10. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

25/20 Αναβάλλεται
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, στην Π.Ε. Κοζάνης.

26/20 Αναβάλλεται
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης». 

27/20 Αναβάλλεται
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση Τµηµάτων Οδικού ∆ικτύου Αµυνταίου 2017”.

28/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου.

14. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή της απόφασης ένταξης και έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, που αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Λαογραφία –Πολιτισμός – Θρησκεία της περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού 31.570,40 ευρώ του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

29/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή της απόφασης ένταξης, την έγκριση της σύναψης και του σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ που αφορά στην υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή της απόφασης ένταξης και έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, που αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Τουριστικές πληροφορίες περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού 48.025,20 ευρώ του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

30/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή της απόφασης ένταξης, την έγκριση της σύναψης και του σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ που αφορά στην υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

 

Κοζάνη 27/2/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό