Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/19-7-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/19-7-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/19-7-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Εκπροσώπων Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παρακολούθηση εκτέλεσης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

1061/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης ενός ηλεκτρομαγνητικού ζεύγους για άντληση νερού για ανάγκες ποτίσματος ζώων των κτηνοτρόφων στην περιοχή της παλιάς Λάβας Σερβίων

1062/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της αναλυτικής διακήρυξης του  Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023» συνολικού προϋπολογισμού 1.592.230,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος  προαίρεσης

1063/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1031/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

1064/22
5
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SIAL 2022»

1065/22
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2022

1066/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων» Συνολικού Προϋπολογισμού: 207.620,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

1067/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον αναδασμό Σερβίων» Συνολικού Προϋπολογισμού: 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1068/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» Συνολικού Προϋπολογισμού: 68.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1069/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

1070/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31/07/2022

1071/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εξοπλισμός Γεώτρησης Δροσερό, Θέση Σλάτεινα Δήμου Εορδαίας»

1072/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1073/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 420.000,00 €

1074/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Δημοπρασίας (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΑΣ»

1075/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ βελτίωσης και συντήρησης στο επ. οδ. δίκτυο»

1076/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών: «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας », Προϋπολογισμού δαπάνης # 476.160,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

1077/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  του υποέργου 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 1.358.048,00 € (με ΦΠΑ 24%)

1078/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  του υποέργου 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 131.440,00 € (με ΦΠΑ 24%)

1079/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.»

1080/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)»

1081/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14η/2022

1082/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης

1083/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δ.Εορδαίας»

1084/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2020»

1085/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

1086/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1087/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1088/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1089/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1090/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1091/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1092/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή συμβολαιογράφων που θα κληθούν να συντάξουν συμβολαιογραφικές πράξεις είτε για λογαριασμό της Π.Δ.Μ. είτε στις οποίες ένα εκ των μερών είναι η Π.Δ.Μ..

1093/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ έτους 2022 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ» ποσού 2.275,40€

1094/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης 6.200,00 € για παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

1095//22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36
Διάθεση πίστωσης και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το έργο: «Ανάθεση μελετών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός: VOSKO_PLANS_PDM) Προϋπολογισμού: 1.979.526,703 Ευρώ (συμπερ/νου Φ.Π.Α. 24%) 1096/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) 1097/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για τη χρηματοδότηση εκδήλωσης του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 1098/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 14η & 15η Συνεδρίαση του Π.Σ. 1099/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 14η & 15η Συνεδρίαση του Π.Σ. 1100/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19/7/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ