Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/27-7-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/27-7-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/27-7-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕ­ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙ­ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.500.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.).

1101/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 500.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%.

1102/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

1103/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΟΝΣΟΛΩΝ

1104/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ «SUB 2 –16631_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ 4.6 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

1105/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔ. ΑΙΑΝΗΣ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 52.500,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1106/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 308.000,00 €(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.)

1107/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ             ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟ – ΝΗΣΙ», ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Μ. ΚΑΙ ΑΝ.ΚΟ.

1108/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – Τ.Κ. ΣΚΟΠΟΥ»

1109/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»

1110/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε» ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ»

1111/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 3) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 541 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

1112/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

1113/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – KTEO ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 86.800,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

1114/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

1115/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1116/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 168654) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 108676/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1117/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 129.902,40 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥ 7.680,56 €  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/11/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/10/2023

1118/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 130.764,20 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/11/2022 ΕΩΣ 31/10/2023

1119/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1120/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΠΔ 242/1996 ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

1121/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ»

1122/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
23.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Α) ΕΑΝ Η Π.Δ.Μ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΟ, ΚΑΙ  Β) ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΟΧΙ Η Π.Δ.Μ. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1123/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Α) ΕΑΝ Η Π.Δ.Μ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΟ, ΚΑΙ  Β) ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΟΧΙ Η Π.Δ.Μ. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1124/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ 22 ΚΑΙ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2022

1125/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022

1126/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 595,20€ (ΣΥΜΠ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

1127/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1128/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1129/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ TOPOS FESTIVAL ΜΕ ΤΗ ΛΕΣΧΗ 4X4 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1130/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ

1131/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1132/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1133/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1134/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1135/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1136/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1137/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1138/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 27/7/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ