Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/29-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/29-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/29-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – δικαιούχος Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ »

924/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ- δικαιουχοσ π.ε. γρεβενων»

925/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΕΩΣ  01/08/2021 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.

926/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.935.483,87€ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%)

927/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» προϋπολογισμού δαπάνης» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με ΦΠΑ

928/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμού: 28.520,48 € με ΦΠΑ

929/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 17ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου» Προϋπολογισμού: 21.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

930/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού I διενέργειας Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Διαγωνισμός  επιλογής  αναδόχου για την προμήθεια για την δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

931/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διλόφου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 362.903,22 (χωρίς Φ.Π.Α.)

932/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.709.677,42 (χωρίς Φ.Π.Α.)

933/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου»

934/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου»,  προυπ. 250.000,000 €

935/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ για την ορθή επανάληψη της απόφασης 746/21 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 λόγω της έκδοσης νέων τευχών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ από την ΕΑΔΗΣΥ τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

936/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) και της «ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

937/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 17ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ–ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

938/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021

939/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών των αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022, και των όρων της Διακήρυξης

940/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 12 αξιολόγησης της νέας αίτησης συμμετοχής οικονομικού φορέα που κατέθεσε ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2021 με αριθ. πρωτ. 64368/10-5-2021 (αριθ. συστήματος 108676) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

941/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών”

942/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

943/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο.11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

944/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»

945/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

946/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού IΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξαρτήματος Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

947/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας   Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς

948/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εξουσιοδότηση δικηγόρου της Π.Δ.Μ.

949/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εξουσιοδότηση δικηγόρου της Π.Δ.Μ.

950/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εξουσιοδότηση δικηγόρου της Π.Δ.Μ.

951/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

952/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Π.Σ.

30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

953/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

954/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

955/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

956/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

957/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

958/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

959/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού στην πλατεία Μ. Ασίας στην πόλη της Κοζάνης

960/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (Περιφερειακός Ανατολικού)»

961/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

962/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (CPV 79713000-5) για  διάστημα 3 μηνών

963/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης Συντήρησης – Υποστήριξης Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων

964/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

965/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

966/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Νικολάου Λυσσαρίδη

967/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/6/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ