Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/1-4-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/1-4-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού 250.883,00€ (με Φ.Π.Α.)

480/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για την «Παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία 19 συσκευών GPS στα οχήματα και Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» διάρκειας 36 μηνών (από 01/05/2024 έως 30/04/2027)

481/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

482/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΊΔΡΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ»

483/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

484/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (29.625,00€), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ,

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

485/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

486/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

8.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

487/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

488/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

10.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

489/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

490/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 13Η/01-04-2024  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

491/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

492/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ “ΜΑΒΕ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΙΔΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 2023-2024»

493/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

494/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΠΑ 2021 – 2025 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 950.000,00 € ( ΜΕ  Φ.Π.Α. 24%)

495/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

17.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 41.496,13 € (ΜΕ ΦΠΑ)

496/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

18. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

497/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 589/19-04-2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΔΜ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Π.Σ.) ΜΕ ΘΕΜΑ:

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΣ  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2024, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (254.984,54) €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ»

498/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»

499/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ (ΤΜΗΜΑ Β)»

500/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

501/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ»

502/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΩΣ 15,00%), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. 3, ΕΠ.Ο. 42 ΚΑΙ ΕΠ.Ο. 43” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε

503/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΩΣ 15,00%), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – Τ.Κ. ΣΚΟΠΟΥ” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

504/24

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΜΕ ΤΑΞΙ,  ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

505/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ».

506/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

507/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

508/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Δ.Μ. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

509/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 1-4-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ