Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/30-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/30-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/30-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.  

 

Έγκριση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων

327/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά
2. Ημερήσιας διάταξης

 

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (22η 2016)

328/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του προϋπολογισμού

 

 

Κοζάνη  18/1/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος