Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/3-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/3-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/3-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.            13/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Ημερήσιας Διάταξης       

Ενημέρωση – Συζήτηση για την Προοπτική Εξαγωγών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

14/20 Έγινε  η σχετική με το θέμα ενημέρωση – συζήτηση
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για την Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων.

15/20 Έγινε  η σχετική με το θέμα ενημέρωση

 

Κοζάνη 4/2/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό