Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/10-1-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/10-1-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/10-1-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

4/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ ΔΟΥ

5/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

6/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΈΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΩΝ

7/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ3/2022, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΟΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ GRADER), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ : 550.000,00 € – Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΟΡΑ.

8/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΤΩΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ &.

Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΤΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

9/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

11/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  

12/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΠΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

13/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ-ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ»

14/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

15/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2017-2021 (2023) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 148.000,00€

16/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1/2023

17/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑΣ, 2021-2023 18/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 19/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

20/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

21/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΠΑΡ. 3Γ ΤΟΥ  Ν.4412/2016

22/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

26/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

27/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

28/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1,2,3,4,5 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 6

26.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

29/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 30Η /20-12-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

31/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 30Η /20-12-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

32/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 65Η/28-12-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

33/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 10/1/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ