Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/17-1-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/17-1-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/17-1-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – 

  συνεχιζόμενα έργα έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

34/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2023

35/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

36/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»

37/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 3Η/17-01-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

38/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 44.822,69€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

39/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 57.888,01€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

40/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΑ»,  προϋπολογισμού  74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής

41/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής των Συμβάσεων Υπηρεσιών & Προμηθειών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

42/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΧΙΟΝΑΤΟ», της ΣΑΕ 071 (ενάριθμο έργο 2017ΣΕ07100017) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο έργο 2014ΕΠ54100002)

43/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόεδροι Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων, ημερολογιακού έτους 2023 (με εφαρμογή προγενέστερων διατάξεων)

44/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Διαδικασιών Ανάθεσης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως σήμερα ισχύει  ημερολογιακού έτους 2023

45/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πίνακα Υπαλλήλων – Υπηρεσιακών Μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών 1. Διαπίστωσης:

α) έλλειψης υλικών – μικροϋλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του Τ.Μ.Ε.,

β) βλαβών που αφορούν τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα,

γ) αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους και

δ) διαπίστωσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2023,

και 2. Παραλαβής:

α) υγρών καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου,

β) υλικών – μικροϋλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του Τ.Μ.Ε.,

γ) ποιοτικής και ποσοτικής των ανταλλακτικών – εξαρτημάτων καθώς και των εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου,

δ) εργασιών μικρής κλίμακας επισκευής εργοταξίων Τ.Μ.Ε. και

ε) εργασιών που αφορούν την φωτεινή σηματοδότηση δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2023

46/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη  2023-2025

47/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2023, προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2022-2024

48/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η/2023

49/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέου δρομολογίου μεταφοράς ενός μαθητή, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αίτημα του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας, στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23

50/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με νέο αίτημα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου-Λύκειου Φλώρινας (ΕΝΕΕΓΥ-Λ), στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23

51/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

52/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

53/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

54/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου 

55/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου 

56/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

57/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

58/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια  στεφάνων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για το έτος 2023

59/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παροχή γευμάτων φιλοξενίας στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023

60/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αφορά  το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Καστοριάς»

61/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης»

62/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2,Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας»

63/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

64/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου 4Χ4 ημιφορτηγού και δύο (2) υβριδικών επιβατικών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

65/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής-Μεταμόρφωσης & Γκιόλε»

66/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για τις ανάγκες ανέγερσης-αποπεράτωσης βρύσης στον οικισμό Αυλών Δ. Σερβίων

67/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

68/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

69/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

70/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής

71/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

72/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1920/22 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής “ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε», λόγω αλλαγής των όρων της Διακήρυξης, ως προς το λογότυπο και την απόφαση ανάληψης πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ των νέων

73/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πλωτών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίου αρδευτικού Ιμέρων» Προϋπολογισμού: 275.000.00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

74/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 1η/09-01-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

75/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 1η/09-01-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

76/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 17/1/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ