Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/2-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/2-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/2-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 209/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εισηγητών εκκαθάρισης δαπανών και υπόλογων λογαριασμών έργων της Π.Ε. Φλώρινας του ΠΔΕ.

210/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον

ορισμό εισηγητών εκκαθάρισης δαπανών και υπόλογων λογαριασμών έργων της Π.Ε. Φλώρινας του ΠΔΕ.

3.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και υπόδειξη εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή.

211/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία σύναψη και εξουσιοδότηση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και υπόδειξη εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 5η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.

212/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 5η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2022).

213/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2022).
6.
Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η/2022).

214/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία 21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η/2022).
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Ισχύος Εγγυητικής για την καλή εκτέλεση των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης.

215/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση ισχύος εγγυητικής για την καλή εκτέλεση των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης.
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) και έκθεσης Πεπραγμένων για το έτος 2021.

216/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) και έκθεσης Πεπραγμένων για το έτος 2021.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022.

217/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης κατά της Π.Ε. Γρεβενών (επισπεύδουσα: Αστική Εταιρία ‘ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ’).

218/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εκτέλεση δικαστικής απόφασης κατά της Π.Ε. Γρεβενών (επισπεύδουσα: Αστική Εταιρία ‘ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ’).

 

Κοζάνη 5/12/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου