Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/4-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/4-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/4-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/4-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/4-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.  Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.
332/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.  Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

333/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

3. 

Ημερήσιας Διάταξης

 Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME” (INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020).

334/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

Την ένταξη στο Εταιρικό Σχήμα για την υλοποίηση του έργου «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME” από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

4.  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

335/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 3η τροποποίηση του ΠΔΕ – νέα έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
5.  Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

336/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα ως τρόπο δημοπράτησης των έργων των παρακάτω πινάκων του θέματος να είναι με την προσφυγή στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 και 327 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου από 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
6.  Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (22η 2019).

337/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (22η 2019).

7. 

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση του αδιάθετου Τμήματος σύμβασης: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ».

338/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση του αδιάθετου τμήματος της σύμβασης
8.  Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την πραγματοποίηση δύο μουσικών εκδηλώσεων που εντάσσονται στο «Εορταστικό Δωδεκαήμερο 2019-2020».

339/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης  για την πραγματοποίηση δύο μουσικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στις 22 & 31 Δεκεμβρίου 2019 και εντάσσονται στο «Εορταστικό Δωδεκαήμερο 2019-2020» του Δήμου Καστοριάς

9. 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 2/2018 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

340/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 2/2018 του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 6/2019 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

341/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 6/2019 του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

11. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

342/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» τους:

1. Λυσσαρίδη Νικόλαο, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος

2. Κυριακίδου Καλλιόπη, Περιφερειακή Σύμβουλο, ως αναπληρωματικό μέλος.

12.    Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ»

343/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον ορισμό, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ», τους:

1. Κιάνα Στέργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος

2. Κάτανα Ηλία, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως αναπληρωματικό μέλος

13.   

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ».

344/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ»,  τους:

1.Βαβλιάρα Γεώργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος

2. Κάτανα Ηλία, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως αναπληρωματικό μέλος

14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ», προϋπολογισμού: 64.950,00 € (με Φ.Π.Α.).

345/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα ως τρόπο δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ», προϋπολογισμού: 64.950,00 € (με Φ.Π.Α.), να είναι ο «Συνοπτικός Διαγωνισμός», σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» που φέρει το διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

346/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και ορίζει την Πουταχίδου Όλγα ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με αναπληρωτή τον Σταύρο Γιαννακίδη.

16. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης.

347/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την 3η τροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης

17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού και Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Πετρογέφυρου Ροδοχωρίου».

348/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση σύναψης της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης

για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Πετρογέφυρου Ροδοχωρίου».

18.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μέλους για τη συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων επί αμοιβή.

349/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

και ορίζει εκπροσώπους για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων επί αμοιβή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς, τους Περιφερειακούς Συμβούλους: α) Κοζατσάνη Δέσποινα ως τακτικό μέλος και β) Θωμά Μάνο, ως αναπληρωματικό μέλος.

19.    Ημερήσιας Διάταξης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2022. 350/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2022

20.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση

του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Βεύης» με

προϋπολογισμό 20.000,00 €.

351/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα:

  • Την έγκριση των όρων (συνημμένου σχεδίου) για την υπογραφή της Προγραμματικής

Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας), που διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια.

  • Τον ορισμό της Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης αποτελούμενη από τους:

1.Κιοσέ Ιωάννη (Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας) ως πρόεδρο (φορέας Υλοποίησης), με αναπληρωτή τον Βόσδου Σωτήριο (Περιφερειακό Σύμβουλο Φλώρινας)

2. Λιάση Ιωάννη (Περιφερειακό Σύμβουλο), με αναπληρωτή τον Κωτακίδη Γεώργιο (Περιφερειακό Σύμβουλο) για την Έδρα.

21.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης των ορίων της Λατομικής περιοχής Αλωνακίων της Π.Ε.

Κοζάνης.

352/19 Το Π.Σ. γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Αλωνακίων Π.Ε. Κοζάνης.
22.    Συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα του Αστεροσκοπείου του Όρλιακα. 353/19 Έγινε συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα του Όρλιακα.

 

Κοζάνη 19/12/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό