Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-8-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-8-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-8-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 335/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΚΡ7ΛΨ-ΕΓ1) Απόφασης του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ».

219/18 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 335/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΚΡ7ΛΨ-ΕΓ1) απόφασης του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ».

 

Κοζάνη 31-8-2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος