Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/29-8-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/29-8-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/29-8-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), για τη υλοποίηση του έργου: Μετρήσεις, ανάλυση ενεργειακής κατάστασης και ανάπτυξη μοντέλου ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς προϋπολογισμού εξήντα δυο χιλιάδες Ευρώ (62.000,00)€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

212/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Oρισμός Εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

213/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό των εκπροσώπων
3. Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (17η  2018)

214/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 17η τροποποίηση προϋπολογισμού (17η  2018)

4.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση α) της 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Νέα Έργα Έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών με την Ένταξη του Έργου «Βελτίωση Οδού Σπήλαιο – Πορτίτσα» στη ΣΑΕΠ 041 και β) του Τρόπου Εκτέλεσης του εν λόγω Έργου

215/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1ης τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Νέα Έργα Έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών με την ένταξη του έργου «Βελτίωση Οδού Σπήλαιο – Πορτίτσα» στη ΣΑΕΠ 041 και β) τον τρόπο εκτέλεσης του εν λόγω έργου 
5. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

216/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπρόσωπου στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
6. Ημερήσιας Διάταξης

Διάθεση (Παραχώρηση Χρήσης) Αναλώσιμου Υλικού.

217/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση αναλώσιμου υλικού
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης)-Δήμου Κοζάνης-ΔΕΥΑΚ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ»

218/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

 

Κοζάνη 5/9/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος