Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/27-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/27-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/27-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (16η 2018).

182/18 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (16η 2018).

 

Κοζάνη 30-7-2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος