Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/20-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/20-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/20-7-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1.     

Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων                      197/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Έκδοση ψηφίσματος Έκδοση ψηφίσματος για την αποτρόπαιη δολοφονική επίθεση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Κοζάνης Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 198/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για την αποτρόπαιη δολοφονική επίθεση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Κοζάνης
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την Αγία Σοφία

199/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την έκδοση ψηφίσματος για την Αγία Σοφία

4.       Ημερήσιας Διάταξης

Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

200/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη μεταφορά έργων από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

5.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης συνεργασίας με το Σωματείο Διάζωμα για την αξιοποίηση Ο.Χ.Ε. Λιμνών.

201/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη συνεργασίας με το Σωματείο Διάζωμα για την αξιοποίηση Ο.Χ.Ε. Λιμνών.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

α) Ανάκληση της α/α 81/19 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και

β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης, για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

γ) Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην κοινή επιτροπή

παρακολούθησης.

δ) Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

202/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

α) την ανάκληση της α/α 81/19 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και

β) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης, για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

γ) τον ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

δ) την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης.

7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00 €.

203/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00 €.

8.     

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

204/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2020.

205/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2020.
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΔΕΗ).

206/20 Αποσύρεται  

11.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2020 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

207/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1/2020 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

208/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2 Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020.

209/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση 2 Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

210/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 3η τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου 2.046.204,13 τ.μ., έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4061/2012, όπως ισχύουν.

211/20 Το Π.Σ. γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου 2.046.204,13 τ.μ., έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4061/2012, όπως ισχύουν.

 

Κοζάνη 24/7/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό