Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/2-4-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/2-4-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους ιδιοκτήτες, αυτοαπασχολούμενους και οδηγούς εργαζόμενους στα Φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Σερβίων παρέχοντας έργο μεταφοράς από τα ορυχεία λιγνίτη της ΛΑΡΚΟ ΑΕ και της ΜΕΤΕ ΑΕ.

87/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους ιδιοκτήτες, αυτοαπασχολούμενους και οδηγούς εργαζόμενους στα Φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Σερβίων παρέχοντας έργο μεταφοράς από τα ορυχεία λιγνίτη της ΛΑΡΚΟ ΑΕ και της ΜΕΤΕ ΑΕ.
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δημιουργία  Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την σύνταξη κειμένου έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τις  εταιρείες  που εκτελούσαν μεταφορικό έργο για λογαριασμό της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

88/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για την σύνταξη κειμένου έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τις  εταιρείες  που εκτελούσαν μεταφορικό έργο για λογαριασμό της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Εξαίρεση ασυμβίβαστου για την η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος στον ειδικό συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης

89/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εξαίρεση ασυμβίβαστου για την η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος στον ειδικό συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης

4.

Ημερήσιας Διάταξης

Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

90/2024 Το Π.Σ. εξέλεξε Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για τα λιγνιτικά πεδία Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου – Κλειδιού – Αχλάδας.

91/2024 Το Π.Σ. βεβαιώνει την Παρουσίαση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για τα λιγνιτικά πεδία Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου – Κλειδιού – Αχλάδας.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή προς έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024.

92/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024.

 

Κοζάνη 5/4/2024 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς