Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/15-7-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/15-7-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/15-7-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.        Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων. 135/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.        Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αίτησης Εξωδικαστικής Επίλυσης Ένδικης Διαφοράς, σύμφωνα με την 558/18 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

136/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αίτηση της εξωδικαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς
3.        Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η 2019).

137/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 13η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η 2019).
4.        Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η 2019).

138/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 14η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η 2019).
5.        Ημερήσιας Διάταξης

Ακύρωση της αριθμ.322/30-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΩ57ΛΨ-ΩΨΑ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και Έκδοση Νέας Απόφασης για την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ».

139/19 Αναβάλλεται
6.        Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης.

140/19 Αναβάλλεται
7.        Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τη Σχολική Περίοδο 2019-2020.

141/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια του διαγωνισμού  
8.        Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Νέα Έργα Έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

142/19 Αναβάλλεται
9.        Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα Έργα Έτους 2019 Περιφερειακής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

143/19 Αναβάλλεται

10. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να Πλαισιώνουν της Επιτροπή της Παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 που θα κρίνει την Καταλληλότητα των προσφερόμενων Ακινήτων στα Πλαίσια της Επικείμενης Δημοπρασίας για την Μίσθωση Κτηρίου Στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας στην Πόλη Αμυνταίου.

144/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον ορισμό των μελών 
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διευθέτηση Κοίτης Ποταμού Σακουλέβα» (με Προϋπολογισμό 130.000,00 €).

145/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του  έργου 
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων της Π.Ε Καστοριάς.

146/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης των έργων
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργου της Π.Ε Καστοριάς «Δημιουργία Master Plan για τη Διαχείριση των Ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» (Καταγραφή Ρεμάτων, Καθορισμός Προτεραιοτήτων με Βάση τις Ενδεικτικές Πλημμύρες, Ετήσιος Προϋπολογισμός έργων και τεύχη Δημοπράτησης Εργολαβίας) Προϋπολογισμού 46.895,44 € με Φ.Π.Α.

147/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

14. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Εκτέλεση του Έργου «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν. Καστοριάς» Προϋπολογισμού 88.000 Ευρώ με ΦΠΑ.

148/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 4/2019 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

149/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 4/2019 του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

 

Κοζάνη 23/7/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος