Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Νομού Φλώρινας

Εργασίες αποχιονισμού

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Νομού Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ.1594/2-7-2019 (Α∆Α Ω6Μ47ΛΨ-∆Η0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.∆.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ημόσιο ∆ιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής/ώρα την διαδρομή για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Νομού Φλώρινας». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 160.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677). Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 6/8/2019.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/8/2019 και ώρα 23:59.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 27/8/2019 και ώρα 10:00.

Η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε μετά την παρέλευση του 8μήνου για την χειμερινή
περιόδου 2019-20.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2.580,30 € για το σύνολο των πέντε (5) διαδρομών ή 516,06 € ανά διαδρομή.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Το έργο με κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ..

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας –Τμήμα Προμηθειών (τηλ.
23850 54504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από τις ιστοσελίδες της Περιφέρειας https://www.pdm.gov.gr και της Π.Ε. Φλώρινας https://florina.pdm.gov.gr.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Ο Περιφερειάρχης

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Συνημμένα:

Ο Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού 2019-2020 Φλώρινας (Πατήστε εδώ)