Ημερίδα με θέμα: Ζώα συντροφιάς, μεταδιδόμενα νοσήματα και νεότερες αντιλήψεις στην Παρασιτολογία και τη Χειρουργική των μικρών ζώων - Αφίσα

Περισυλλογή και διαχείριση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Περισυλλογή και διαχείριση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

(Α/Α 11/2021  ΕΣΗΔΗΣ:136330)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ 50100

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: +30 2461351193

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ωρολογά Ελένη

Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο :e.orologa@pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες : (URL)http://www.pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής(URL) http://www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής http://www.promitheus.gov.gr

Ι.2 Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος έργου : “Περισυλλογή και διαχείριση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

(Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα )  για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α” (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-541, 2018ΕΠ54100000). ΣΑΕΠ 541.

II.1.2) Είδος σύμβασης, Εκτέλεση, Τόπος : Υπηρεσίες,  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας                                                              

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά σε: Δημόσια σύμβαση

II.1.5) Αντικείμενο του έργου: Περισυλλογή και διαχείριση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-541, 2018ΕΠ54100000). ΣΑΕΠ 541.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV) :85200000-1

Κύριο αντικείμενο:     

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις : Ναι

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: OXI

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι

II.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α  806.451,61  ευρώ/ € (με Φ.Π.Α 1.000.000,00 ευρώ/€)

II.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης : OXI

II.3)  Διάρκεια  σύμβασης : 3 Έτη

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1) Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης   μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. (16.129,03 λήξη 17/10/2022)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 4% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ και χωρίς δικαίωμα προαίρεσης.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Πηγή χρηματοδότησης της υπηρεσίας  0

III.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Φυσικά πρόσωπα/Νομικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισμοί

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης : Όχι

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Σύμφωνα με  τη διακήρυξη.

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 13/8/2021 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: 17/09/2021  και ώρα 15:00

Προθεσμία παραλαβής των μη  ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαιολογητικών: 22/9/2021 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών:   23/09/2021  και ώρα 10:00 π.μ

IV.3.6)  Γλώσσα : Ελληνική

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες (από την αναφερόμενη  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών.

VI.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.:  9/8/2021                                

    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

    ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Τεύχος Διακήρυξης

diakyrixi-11-2021-perisyllogi-kai-diacheirisi-nekron-zoon-pdm

Περίληψη

perilipsi