επιβατικά οχήματα

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 36 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών έργων και Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 5-3-2022 έως και 5-3-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 36 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών έργων και Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 5-3-2022 έως και 5-3-2023

Στο πλαίσιο της ανάγκης για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης/Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχειτροποποιηθεί.
 1. Το Ν. 489/1976, άρθρο 3, παρ.3 (331/Α/76) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986) και ισχύει.
 2. Το Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970)
  «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».
 3. Την εγκύκλιο Υπουργού αριθμ. 1761/8322/22-5-1998 υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 4. Το αρίθμ. πρωτ. 16735/3-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού «Ασφάλιση 12 Οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης ΠΕ Κοζάνης».
 5. Το αρίθμ. πρωτ. 17247/4-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης «Ασφάλιση 24 Μηχανημάτων Έργου & Οχημάτων ΠΕ Κοζάνης»
 6. Τις αρίθμ. 164/22 (ΑΔΑ 9ΡΓΑ7ΛΨ-Ψ2Α) και 191/22 (ΑΔΑ ΩΣΨΙ7ΛΨ-ΗΚ2) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού000,00€ για την ασφάλιση συνολικά 24 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων και ποσού 5.000,00€ για την ασφάλιση 12 επιβατικών οχημάτων Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 7. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών έργων και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας (συνημμένοι πίνακες).

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή όσοι ασφαλιστικοί πράκτορες αυτών, ασκούν νόμιμα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα και οχήματα.

 

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

  

 

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

Συνημμένα:

 • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 36 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών έργων και Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 5-3-2022 έως και 5-3-2023 (pdf)
 • Το έντυπο προσφορών για ασφάλιστρα της Π.Ε Κοζάνης 2022 (σε μορφή doc)

 

etisia-asfalisi-ochimaton-me-2022-pekozanis