Ορθή επανακοινοποίηση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μετατάξεις
Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ (Ν.Π.Δ.Δ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν της αριθμ. 20ης /2016 απόφασης της Συγκλήτου, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της δ/νσης Διοικητικού και Διεύθυνσης Τεχνικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ μη εισηγημένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διανβάστε εδώ την ανακοίνωση

Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ζητείται μια θέση πληροφορικής, η πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ή εφαρμοσμένης πληροφορικής, ή πληροφορικής (ΕΑΠ), ή επιστημών και πολιτισμού – κατεύθυνσης Η/Υ (Π.Σ.Ε) και μια θέση ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και τεχνολογίας υπολογιστών, ή μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής, ή επιστήμης υπολογιστών, ή ηλεκτρονικού και μηχανικού υπολογιστών, ή μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ή μηχανικών Η/Υ τηλεπικοινωνιών και δικτύων, ή επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών, ή επιστήμης και τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών.

Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών οι τρεις θέσεις κατανέμονται σε ειδικότητες ως παρακάτω:
Μια θέση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
Μια θέση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή ΤΕ Δομικών Έργων
Μια θέση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ