Τηλεφωνικό Κέντρο

Μετάθεση καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΠΒΧ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90256)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΠΒΧ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90256)

Μετάθεση καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΠΒΧ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90256)

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα ΕΗΔΗΣ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΠΒΧ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90256), μέχρι την Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 15:00.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Βασίλειος Κωτούλας

 


Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας PBX για το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση ή στη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕ 251 και ΣΑΕΠ 541. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 00.071.9471.04.54301 και Κ.Α: 02.01.071.9471.02.07137 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2007ΣΕ20500137 και 2016ΕΠ54100000).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Εξοπλισμού
Τηλεφωνίας PBX στο κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης. Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32550000-3.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθόσον αφορά την προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος μαζί με την παραμετροποίηση του:

Προσφορές υποβάλλονται για ενιαίο τμήμα του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.650,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 44.000,00 ΦΠΑ: 10.650,00).

 

Συνημμένα:

Η αριθμ. 20/2020 Διακήρυξη

diakirixi20-2020-promitheia-tilefnonikou-kentroy-pdm