Παράταση στον διαγωνισμό: Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας

Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πράξη : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Υποέργο 2 : «Μελέτες  για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας»

Υποέργο 2 : «Μελέτες  για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας»

ΑΔΑ 9ΟΦΡ7ΛΨ-1Κ2

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00  (λήξη παράδοσης των προσφορών) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (α/α 194164), θα διεξαχθεί δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:

«Μελέτες  για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5104542 και πρόκειται για το υποέργο 2 της πράξης.

CPV: 71000000-8 «Υπηρεσίες μηχανικού»

Ο προϋπολογισμός των μελετών , με βάση την απόφαση έγκρισης των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού  με αριθμούς 632/2023  από την ΔΤΥ/ΠΔΜ και την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ, ανέρχεται στο ποσό των 181.835,53 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 225.476,06 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη με τα παραρτήματά της) από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (α/α 194164).

Η διακήρυξη της σύμβασης έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς με τα προσόντα που  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  3.636,71 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 11 μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Η προθεσμία υλοποίησης  της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες (καθαρός μελετητικός χρόνος).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία  2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 0051. Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης είναι 2022ΕΠ00510062. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Π.Δ.Μ, αρμόδιος υπάλληλος Ηλίας Γιαννόπουλος (τηλ.: 2461052687), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 194164) για «Μελέτες  για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» (pdf)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 194164).

 

petrina-gefyria-analytiki-diakhriksh