Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας / Δ/νση Τεχνικών Έργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», με προϋπολογισμό #70.000,00 Ευρώ#.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ», με προϋπολογισμό #56.645,93 Ευρώ# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα):

  • Δαπάνη Εργασιών : 41.743,50 €
  • ΓΕ +ΟΕ (18%) : 7.513,83 €
  • Απρόβλεπτα (15%) : 7.388,60 €
  • Αναθεώρηση : 264,64 €
  • Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €
  • Σύνολο : 70.000,00 €
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις 26/11/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τύπου Β της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος , ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513, αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Σταυρούλα.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (στην έδρα της υπηρεσίας) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).

Πατήστε εδώ.