Υπηρεσίες φύλαξης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την με αριθμ. 1817/23-11-2021 (ΑΔΑ 688Ε7ΛΨ-Λ0Β) Απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης υπηρεσιών «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» από 1-1-2022 έως 30-6-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο προϋπολογισμός είναι 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και 50.806,45 € χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/12/2021 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αποσφράγιση προσφορών έως 21/12/2021 ώρα 09.00 π.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή και μέχρι 30-06-2023 για την Π.Ε. Φλώρινας.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του συνόλου της Υπηρεσίας «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών», για την οποία κατατίθεται προσφορά.

Οι Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της 18μηνης ως άνω Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ).

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ένα έτος με ίσο χρόνο παράτασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 και 2.4.4 της Διακήρυξης με αρ. 10/2021.

Η Διακήρυξη 10/2021 θα αναρτηθεί:

1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr),

2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr

3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2385350504, κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Συνημμένα:

Ο Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» (σχετικά έγγραφα)