Διαδικασία Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Διαδικασία Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Με την 129467/1479/26-09-2016 (ΑΔΑ: 675Κ7ΛΨ-16Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται η Διαδικασία Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της  ΠΔΜ, η περιγραφή αρμοδιοτήτων και οι απαιτούμενες  συνεργασίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών/οργάνων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 (Β’ φάση), χρησιμοποιούνται τα παρακάτω αρχεία από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας.

Σχετικά Αρχεία

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΔΜ 2015-2019

Έντυπο υποβολής προτάσεων νέων έργων στο ΕΠ ΠΔΜ 2015-2019

Οδηγός Συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Προτάσεων – ΕΠ 2015-2019