Διοικητήριο ΖΕΠ

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 - 2019

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019

Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  22/27-1-2016 (ΑΔΑ: 74ΔΗ7ΛΨ-ΥΒΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην Κοζάνη, σήμερα, τη 27η-1-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3852/10 και ύστερα από τη με Αριθ. Πρωτ 9137/27 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Π.Σ. Γεωργίου Κωτσίδη, συγκεντρώθηκαν, παρόντων των Αντιπεριφερειαρρών Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Γρεβενών Ευάγγελου Σημανδράκου, ΠΕ Καστοριάς Σωτήριου Αδαμόπουλου, ΠΕ Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά και Φλώρινας Στεφάνου Μπίρου, οι κάτωθι:

1. Καρυπίδου Μαρία   21. Κώττας Παναγιώτης  
2. Τσότσος Παύλος   22. Βάσσος Πασράλης  
3. Καρακασίδης Δημήτριος   23 Γιαννόπουλος Γρηγόριος  
4. Κεραγιάς Φώτιος   24. Αλεξανδρής Ρούσης  
5. Γιαννακίδης Σταύρος   25. Δακής Γεώργιος  
6. Ιωαννίδης Κυριάκος   26. Σόκουτης Ιωάννης  
7. Θεοδουλίδης Νεοκλής   27. Σαββόπουλος Δημήτριος  
8. Καλαϊτζόπουλος Ματθαίος   28. Βόσδου Σωτήριος  
9. Στεργιούλης Παναγιώτης   29. Γιάτσιος Ιωάννης  
10. Καμπουρίδης Σταύρος   30. Σβώλης Γεώργιος  
11. Κάτανας Ηλίας   31. Μαργαρίτης Γεώργιος  
12. Χριστοφορίδης Γεώργιος   32. Κιοσές Ιωάννης  
13. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος   33. Ζήδρου-Γρηγοριάδου Αλίκη  
14. Γέρου Κωνσταντίνος   34. Μουμουλίδης Θεμιστοκλής Απών
15. Καναβός Κωνσταντίνος   35. Σαπαλίδης Σάββας  
16. Δασκαλόπουλος Αντώνιος   36. Ζεμπιλιάδου Γεωργία  
17. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ   37. Κανδύλη – Μυκωνιάτη Αγνή  
18. Αντωνιάδης Γεώργιος Απών 38. Βήττας Ιωάννης  
19. Κούσκουρα Αμαλία   39. Καραντζίδης Βασίλειος  
20. Θεοδώρου Θεόδωρος   40. Κουρκούτας Νικόλαος  

 

όλοι μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν η γραμματέας του Π.Σ. κ. Κανδύλη – Μυκωνιάτη Αγνή, η οποία διαπίστωσε την απαρτία και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Κωτσίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσε τα ημερήσιας διάταξης και γνωστοποίησε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. Χρέη γραμματέα εκτέλεσαν οι υπάλληλοι της Π.Δ.Μ Μπασδέκη Ελευθερία, και η Κισκίνη Κωνσταντία.

Θέμα 8ο: Ημερήσιας Διάταξης

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 προς Καταρχήν Έγκριση

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Αμαλία Κούσκουρα η οποία είπε τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλείται να εκπληρώσει την ιδιαίτερη Αποστολή της μέσα σε ένα πρωτόγνωρα δυσμενές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Καλείται να «σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει κάθετες αναπτυξιακές πολιτικές, με γνώμονα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της, για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της, μέσω αξιοποίησης των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων» που θα συμβάλλουν στην αναστροφή του παρατεταμένου υφεσιακού κλίματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι σημερινές συνθήκες επιτάσσουν, λοιπόν, στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που προωθούν τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, όχι μόνον σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις αιρετές Περιφέρειες, με το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση του δομικού προβλήματος αδυναμίας σχεδιασμού και ολοκληρωμένης εφαρμογής δημόσιων πολιτικών που χρόνια ταλανίζει την ελληνική δημόσια διοίκηση.

Επομένως, κύριο στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019, το 1ο μέρος του οποίου παρουσιάζεται στη σημερινή συνεδρίαση, αποτελεί η τεκμηριωμένη επιλογή των συνεκτικών εκείνων στρατηγικών που θα την μετατρέψουν σε κομβικό φορέα ανάπτυξης, συνεκτιμώντας τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές της ως οργανισμού.

Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στηρίζεται αφενός στη μεθοδολογία τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, αφετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών (επιστήμη της δημόσιας διοίκησης).

Ως εκ τούτου, παράλληλα με τις δράσεις για προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, περιλαμβάνονται δράσεις για βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, ως εργαλείο προώθησης της περιφερειακής και εσωτερικής της ανάπτυξης, έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

 

  • Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής/επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας
  • Αποτελεί το πρόγραμμα δράσης της, στο οποίο αντανακλάται το όραμα της Περιφερειακής Αρχής και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού
  • Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης της Περιφέρειας και μέρος του προγραμματικού της κύκλου
  • Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ), τοπικοί περιφερειακοί φορείς και ομάδες πολιτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία της Περιφέρειας)
  • Υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων δράσης και αξιολογείται με χρήση δεικτών επίδοσης.

Η Περιφέρειά μας, πρωτοπόρος σε θέματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Έτσι, για την υποστήριξη της κατάρτισης και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

Συνημμένα:

Η Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019  (ΑΔΑ: 74ΔΗ7ΛΨ-ΥΒΗ)