Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Διενέργεια ενόργανης οπτικής επιθεώρησης και μη καταστροφικών ελέγχων στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διενέργεια ενόργανης οπτικής επιθεώρησης και μη καταστροφικών ελέγχων στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ΠΕ Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει)

για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια ενόργανης οπτικής επιθεώρησης και μη καταστροφικών ελέγχων στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ΠΕ Κοζάνης»

CPV: 71632200-9  Υπηρεσίες μη καταστρεπτικών δοκιμών, 71631450-9 Υπηρεσίες επιθεώρησης γεφυρών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 34.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση στου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 6. Την με αριθμ. 376/08-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ857ΛΨ-ΠΧΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διενέργεια ενόργανης οπτικής επιθεώρησης και μη καταστροφικών ελέγχων στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ΠΕ Κοζάνης».
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 42719/18-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΟΥ7ΛΨ-ΠΗΙ ΑΔΑΜ: 22REQ010598595) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 34.720,00 € σε βάρος του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις (έδρα) ΚΑΕ 9789.95 Ε.Φ.073 και καταχωρήθηκε με α/α 1566 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 ΚΟΖΑΝΗ έως στις 02/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια ενόργανης οπτικής επιθεώρησης και μη καταστροφικών ελέγχων στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ΠΕ Κοζάνης».

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 02-06-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού μηχανικού για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) αναφορικά με τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.

Κατά την αυτοψία στην γέφυρα Σερβίων, που αφορούσε στην εξ’ επαφής λεπτομερή οπτική επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση των εν προβόλω ανοιγμάτων της γέφυρας, αναγνωρίσθηκαν πολλές τοπικές φθορές των οποίων η τυχόν δυσμενής επιρροή τους στη δομική αξιοπιστία και ασφάλεια του φορέα της γέφυρας, απαιτείται να διερευνηθεί και να αποτιμηθεί.

Επίσης η αναγνώριση της ιδιαίτερα ανησυχητικής και επισφαλούς – μεγάλου εύρους – ρωγμής απόσχισης στο βορειοδυτικό άκρο του προβόλου Μ6.1, απαιτείται να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό δομικής επισφάλειας της έδρασης των δοκών του ανοίγματος Μ6-Μ7 αντιστοιχεί.

Η Παροχή Υπηρεσίας έχει στόχο την άμεση και στοχευμένη ενόργανη, μη καταστροφική επιθεώρηση των εν προβόλω τμημάτων της γέφυρας και ο λεπτομερής οπτικός έλεγχος του εσωτερικού του κιβωτοειδούς φορέα της.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ επισυνάπτεται η Τεχνική Περιγραφή των εργασιών.

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών και θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:

Α.  Τεύχος έκθεσης αποτελεσμάτων ερευνών

Το τεύχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία εργασιών
 • Στοιχεία δειγματοληψίας
 • Στοιχεία λεπτομερή οπτικού ελέγχου
 • Οριζοντιογραφία με τις θέσεις ερευνών
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση ερευνών
 • Tαξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών

Β.  Τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

Μετά την ολοκλήρωση της οπτικής επιθεώρησης και των ερευνητικών εργασιών ο Ανάδοχος θα συντάξει τεύχος αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών δοκιμών.

2.2  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρ. 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο συνολικός χρόνος της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι δύο (2) μήνες.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της υποστήριξης χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά αποστέλλεται ή κατατίθεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και την Πέμπτη 02-06-2022 και ώρα 10:00π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 3ος όροφος, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 ΚΟΖΑΝΗ.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας πρόσκλησης, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφονται:

 • Στοιχεία αποστολέα

 

Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Πρόκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο: «Διενέργεια ενόργανης οπτικής επιθεώρησης και μη καταστροφικών ελέγχων στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ΠΕ Κοζάνης».

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Εάν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα και εταιρική σφραγίδα μαζί με υπογραφή.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καταχωρείται την 25η Μαΐου 2022

 • Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 • Στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr
 • Στον ιστότοπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας https://www.tee.gr
 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Για την ανάθεση της σύμβασης ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει, μαζί με την προσφορά του, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών ή Μητρώο Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία (08) Στατικές μελέτες και να διαθέτει μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης και άνω, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ.).
  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που συνοδεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ 1 του αρθρ. 73 του Ν.4412/2016
  (υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).

  Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (όπως προκύπτει από το πρακτικό εκπροσώπησης) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού του φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

 4. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση) με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για διάστημα δώδεκα μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς και την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους και

γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ 34.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις (έδρα) ΚΑΕ 9789.95 Ε.Φ.073.

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

 1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των παραδοτέων των ερευνητικών εργασιών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν.4624/2019, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα, καθώς και οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2019 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3850/2010.

 1. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ. 18/1989, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκτατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 1. Στην προκειμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η πρόσκληση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’ και Γ’ (pdf)

 

dienergeia-enorganis-optikis-epitheorisis-stin-ypsili-gefyra-servion-pe-kozanis-pdm