Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/11-5-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/11-5-2022 συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/11-5-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 82/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα συμπαράστασης στην ομάδα ποδοσφαίρου του Φ.Σ. Κοζάνης.

83/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην ομάδα ποδοσφαίρου του Φ.Σ. Κοζάνης.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού.

84/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.
4.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2022).

85/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2022).
5. Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση επί της προκαταρκτικής μελέτης περί διαφυγόντων αερίων και δυνατοτήτων αξιοποίησης τους, στην Τ.Κ. Κατάκαλης Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών.

86/22 Έγινε ενημέρωση επί της προκαταρκτικής μελέτης περί διαφυγόντων αερίων και δυνατοτήτων αξιοποίησης τους, στην Τ.Κ. Κατάκαλης Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021.

87/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό του έτους 2021.
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Eπιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

88/22 Το θέμα πήρε αναβολή.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.

89/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σκοπιμότητα για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση για την υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης στις διατάξεις του Τρίτου Μέρους του ν. 3982/2011 και μετονομασία αυτής σε Ε.Π. Τύπου Β’, καθώς και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

90/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και γνωμοδοτεί θετικά για την υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης στις διατάξεις του Τρίτου Μέρους του ν. 3982/2011 και μετονομασία αυτής σε Ε.Π. Τύπου Β’, καθώς και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης.

91/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
11.
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Εξοπλισμός Γεώτρησης Δροσερό, Θέση Σλάτεινα Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμός: 51.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 92/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση αριθμού σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) για πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας.  

93/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση του αριθμού σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) για πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας.    
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Μ (έδρας) , έτους 2022.

94/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Μ (έδρας) , έτους 2022.
14.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2022.

95/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2022.

 

Κοζάνη 12/5/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου