Διακήρυξη Προμήθειας ενός Οχήματος και δύο Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 650.000 €

Μηχανήματα

Διακήρυξη Προμήθειας ενός Οχήματος και δύο Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 650.000 €

Δημοσίευση Περίληψη και Διακήρυξης Ν. 6/2021, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθειας ενός οχήματος (ελκυστήρα-τράκτορα)  και δύο μηχανημάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών-τύπου grader και φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB) για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, 650.000,00€».

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς, Τηλέφωνο:2467350279, ΦΑΞ: 2467350353

E-mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

2. Αριθμός Προκήρυξης: 6/2021,

Αρ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : A) 106667/21, Οχήματος–ελκυστήρα-Τράκτορα

B) 107001/21, Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)

Γ) 107003/21, φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)

3. Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση- CPV :α) 34138999-3 Οδικοί ελκυστήρες, β) 43312100-4 Ισοπεδωτικά μηχανήματα και γ) 43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς.

5. Τίτλος και περιγραφή: Α) Προμήθεια ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα – Τράκτορα, εκτιμώμενης αξίας πλέον ΦΠΑ 200.000,00€, Β) Προμήθειας ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), εκτιμώμενης αξίας πλέον ΦΠΑ 350.000,00€, Γ) Προμήθειας ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), εκτιμώμενης αξίας πλέον ΦΠΑ 100.000,00€.

6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 650.000,00€ (εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

7. Διάρκειας σύμβασης: Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

9. Υποβολή προσφορών: Για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των τμημάτων της Διακήρυξης.

10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

11.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

12. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: www.promitheus.gov.gr

13.Τόπος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού – υποβολής έντυπων δικαιολογητικών προσφορών:

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Δ/κού Οικ/κού, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος 4 γραφείο, Πληροφορίες για τo διαγωνισμό: Πουρσανίδου Καλλιόπη Tηλ.: 2467350279, ΦΑΞ:2467350353, Σιδηροπούλου Βασιλική – Ευσταθιάδου Χρυσού Tηλ.-ΦΑΞ: 2467082004 και μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε.Καστοριάς https://kastoria.pdm.gov.gr.

14.Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/07/2021 και ώρα 10,00 μ.μ.

15. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 19/08/2021 και ώρα 23,59 μ.μ.

16. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 25/08/2021 και ώρα 09,00 π.μ.

17. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών (12) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

18. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή στη διαδικασία.

19. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

20. Εγγύηση καλής λειτουργίας:2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής

21. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί Προμηθειών.

22. Υποβολή προσφυγών-αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής : Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), τηλ: 2132141216, fax: 2132141229, aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr.

23. Γλώσσας προσφοράς: Ελληνική.

24. Η προκήρυξη εστάλη ηλεκτρονικά στις 13/07/2021 για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Καστοριάς.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την υπ’ αρίθμ. 6/2021 Διακήρυξη