Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μαγειρείων Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μαγειρείων Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μαγειρείων Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μαγειρείων Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών

579/23/20-04-2023

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189343

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διακηρύττει ότι την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  (λήξη παράδοσης των προσφορών) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (189343), θα διεξαχθεί Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση την απόφαση έγκρισης των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών με αριθμό 579/23/20-04-2023, από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ, ανέρχεται στο ποσό των 74.800,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 92.752,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη με τα παραρτήματά της) από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (189343). Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη (παράγραφοι 2.2 και 2.4).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 1.496,00 (χίλια τετρακόσια ενενήντα έξι) ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 11 μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στην Αναλυτική Διακήρυξη.  Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι τρεις (3) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδύσεις, ΚΑΕ 9789.128, φορέας 073 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Π.Δ.Μ, αρμόδιος υπάλληλος: Ηλίας Γιαννόπουλος (τηλ.: 2461052687), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδη

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη Προμήθειας Εξοπλισμού Μαγειρείων Σχολής Αστυφυλάκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός
αριθμός
189343.

diakyriksi-promitheias-eksoplismou-mageirion