Παράταση στον διαγωνισμό: Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας

Παράταση στον διαγωνισμό: Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό: «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό: «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  2. Την με αριθμό 461/23/28-03/2023 (ΑΔΑ ΨΙΕΔ7ΛΨ-513) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ Έγκρισης Όρων του Διαγωνισμού για το υπόψη υποέργο.
  3. Το γεγονός ότι για διάστημα αρκετών ημερών η παλτφόρμα ΕΣΗΔΗΣ δεν λειτουργούσε ορθά λόγω εργασιών αναβάθμισης σύμφωνα και με την 19489/ ΕΞ 2023/18-04-2023 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  4. Το με αριθμό εισερχομένου εγγράφου 68632/27-04-2023 αίτημα ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα περί παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών.
  5. Την ανάγκη υλοποίησης της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση στο χρόνο υποβολής προσφορών του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών  του υποέργου 1 «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 177492 κατά δεκατέσσερεις  ημέρες.

Νέος χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00. Χρόνος ανοίγματος προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ..

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» (pdf)

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας», με ΑΔΑ 92ΜΣ7ΛΨ-ΞΛΧ

 

dimioyrgia-eniaioy-diktyoy-petrinon-gefyrion-pdm-2023-177492