Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο αγρόκτημα Σταυροδρόμι Ν. Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 66.053,39 τμ στο αγρόκτημα Σταυροδρόμι Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια οσπρίων (φακή)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 66.053,39 τμ στο αγρόκτημα Σταυροδρόμι Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια οσπρίων (φακή)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 90847/08-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Τις από 03-02-2019, 22-05-2022 και 11-11-2022 αιτήσεις της κας Λαζαρίδου Αικατερίνης του Θεοδώρου.
 7. Το αρίθμ. ΔΥ 16652/21-06-2022 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, που συνοδεύεται από την Δήλωση του ιδιώτη μηχανικού Σέμο Ανδρέα, όπου βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.
 8. Το υπ’ αρ. 524532/20-12-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
 9. Το υπ’ αρ. 22970/27-10-2022  έγγραφο του Δήμου Βοίου,  Υπηρεσία Δόμησης.
 10. Το υπ’ αρ.16652/21-10-2022 & ορθή επανάληψη 25-10-2022  έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ, Τμήμα Αναδασμού & Διαχείρισης Γης.
 11. Την αριθμ. 16/2023 απόφαση  περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΨΩΩΟ7ΛΨ-2ΤΜ)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 9:30 π.μ και ώρα λήξης στις 9:40 π.μ.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 66.053,39 τ.μ.:

α) Η έκταση  των 2.808 τ.μ. συμπίπτει με το υπ ’αριθ.  19 τεμάχιο.

β) Η έκταση των 4.531,31 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 73 τεμαχίου συνολικής έκτασης 4.770 τ.μ.

γ) Η έκταση των 2.139,35 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 107 τεμαχίου συνολικής έκτασης 2.272 τ.μ.

δ) Η έκταση των 4.394,72 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 110 τεμαχίου συνολικής έκτασης 4.846 τ.μ.

ε) Η έκταση των 12.826,30 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 114 τεμαχίου συνολικής έκτασης 13.155 τ.μ.

στ) Η έκταση των 9.286,45 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 168 τεμαχίου συνολικής έκτασης 9.759 τ.μ.

ζ) Η έκταση των 4.182,60 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 169 τεμαχίου συνολικής έκτασης 4.418 τ.μ.

η) Η έκταση των 2.838,82 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 202 τεμαχίου συνολικής έκτασης 2.882 τ.μ.

θ) Η έκταση των 3.816,81 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 228 τεμαχίου συνολικής έκτασης 4.323 τ.μ.

ι) Η έκταση των 13.478,16 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 264 τεμαχίου συνολικής έκτασης 13.872 τ.μ.  

ια) Η έκταση των 5.750,87 τ.μ. εμπίπτει εντός του αρίθμ. 274 τεμαχίου συνολικής έκτασης 5.819 τ.μ.

οι οποίες φέρονται ως «Χέρσα Καλλιεργήσιμα Κοινά» του Αναδασμού αγροκτήματος «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» Ν. Κοζάνης έτους 2004 για καλλιέργεια οσπρίων (φακή).

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 16/2023 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

α) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 2.808 τ.μ. Είκοσι Τρία ευρώ και Πενήντα Εννέα λεπτά (23,59) € το έτος.

β) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 4.531,31 τ.μ. Τριάντα Οχτώ ευρώ και Έξι λεπτά (38,06) € το έτος.

γ) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 2.139,35 τ.μ. Δέκα Επτά ευρώ και Ενενήντα Επτά λεπτά (17,97) € το έτος.

δ) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 4.394,72 τ.μ. Τριάντα Έξι ευρώ και Ενενήντα Δύο λεπτά (36,92) € το έτος.

ε) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 12.826,30 τ.μ. Εκατόν Επτά ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα λεπτά (107,74) € το έτος.

στ) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 9.286,45 τ.μ. Εβδομήντα Οχτώ ευρώ και ένα λεπτό (78,01) € το έτος.

ζ) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 4.182,60 τ.μ. Τριάντα Πέντε ευρώ και Δέκα Τρία λεπτά (35,13) € το έτος.

η) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 2.838,82 τ.μ Είκοσι Τρία ευρώ και Ογδόντα πέντε λεπτά.(23,85) € το έτος.

θ) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 3.816,81 τ.μ. Τριάντα Δύο ευρώ και Έξι λεπτά (32,06) € το έτος.

ι) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 13.478,16 τ.μ. Εκατόν Δέκα Τρία ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτά (113,22) € το έτος.

ια) στα Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά  (8,40) € κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση 5.750,87 τ.μ. Σαράντα Οχτώ ευρώ και Τριάντα Ένα λεπτά (48,31) € το έτος.

Συνολικά για τα 66.053,39 τ.μ. Οχτώ ευρώ και Σαράντα λεπτά (8,40) € το στρέμμα ανά έτος και  Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Ογδόντα Πέντε λεπτά 554,85 € το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

 

Συνημμένα:

Το σχεδιάγραμμα θέσης της Διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 66.053,39 τμ στο αγρόκτημα Σταυροδρόμι Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια οσπρίων (φακή) (pdf)

 

lazarisoy-aikaterini-66053

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 66.053,39 τμ στο αγρόκτημα Σταυροδρόμι Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια οσπρίων (φακή)