Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης xωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2019-2020

Μεταφορά μαθητών

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης xωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2019-2020

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης xωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.621.494,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α 78305).

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 78305).

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση http://grevena.pdm.gov.gr/

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr και http://grevena.pdm.gov.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :. 192.0821.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Φορέα

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις KAΠ των δευτεροβάθμιων ΟTA.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών., για τo σχολικό έτος 2019-2020 (για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 11/09/2019 μέχρι 31/08/2020) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με δυνατότητα παράτασης αυτού για τρεις μήνες.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών
Επιβατών).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ  και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/09/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

Δείτε εδώ τα τεύχη του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Γρεβενών 2019-2020